Minggu, 31 Juli 2016

Kota Malang vs Tim PON Jatim


Nayaka Vs MF Agus Kurniawan


Nayaka Vs GM Cerdas Barus


Javad Yadavari VS MI Taufik Halay


Nayaka Vs WFM Aay Aisyah


Nayaka Vs Nadya Anggraeni


Kurnia Robi Vs Meriatul Qibtiah


Persiapan : Nayaka Vs Aay Aisyah